భారత్ లోకి యూరోపియన్స్ : ముఖ్యమైన డాటా క్లుప్తంగా

★ పోర్చుగీస్ వారు :- వచ్చిన సంవత్సరం :- క్రీ.శ. 1498. తొలి స్థావరం :- కాలికట్. ప్రధాన స్థావరాలు :- గోవా, కోచి, కాలికట్ వదిలి వెళ్ళిన సంవత్సరం :- 1962 ముందుగా వచ్చి చివరగా వెళ్ళింది వీరే ★ …

భారత్ లోకి యూరోపియన్స్ : ముఖ్యమైన డాటా క్లుప్తంగా Read More