భక్తి ఉద్యమాలు : ప్రబోధకులు : సిద్దాంతాలు

సమాజంలో ఉన్న స్థబ్థతను , మూడ నమ్మకాలను తొలగించి… పామరులను భక్తి మార్గం పట్టించి సమాజాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపే భక్తి ఉద్యమాలు మద్య యుగంలో పుట్టుకొచ్చాయి… ముఖ్యమైన భక్తి ఉద్యమాలు… ★ ఆది శంకరచార్య :- (క్రీ.శ. 788) కేరళలోని …

భక్తి ఉద్యమాలు : ప్రబోధకులు : సిద్దాంతాలు Read More