బౌద్ధ, జైన సంగీతులు : విశ్లేషణ

BIKKI NEWS :. భారతదేశ చరిత్రలో బౌద్ధమతం, జైన మతం మధ్యయుగం నాటికి పూర్తి స్థాయిలో గ్రామస్థాయిల వరకు విస్తరించి ప్రధాన మతాలుగా అభివృద్ధి చెందాయి. (buddhist-and-jain-sangeeths-list-and-explanation)

ఈ మతాలకు సంబంధించిన వివరాలు పోటీ పరీక్షలలో తరచుగా అడగటంతో… బౌద్ధ, జైన సంగీతుల గురించి సంక్షిప్తంగా నేర్చుకుందాం.

★ బౌద్ధ సంగీతులు

● మొదటి సంగీతి :-

 • సంవత్సరం :- క్రీ.పూ. 483,
 • ప్రాంతం :- రాజగృహం
 • రాజు :- అజాత శత్రువు
 • అధ్యక్షుడు :- మహకాశ్యప
 • ప్రాధాన్యత :- వినయ‌, సుత్త అనే పీఠికలు (నియమావళి గ్రంధాల) సంకలనం

● రెండవ సంగీతి :-

 • సంవత్సరం :- క్రీ.పూ. 383,
 • ప్రాంతం :- వైశాలి
 • రాజు :- కాలశోకుడు
 • అధ్యక్షుడు :- సర్వకామిని
 • ప్రాధాన్యత :- బౌద్ధ సంఘం ధేరవాదులు, మహసాంఘీకులుగా చీలిపోయింది.

● మూడవ సంగీతి :-

 • సంవత్సరం :- క్రీ.పూ. 253,
 • ప్రాంతం :- పాటలీపుత్రం
 • రాజు :- అశోకుడు
 • అధ్యక్షుడు :- మొగలిపుత్రతిస్స
 • ప్రాధాన్యత :- అభిదమ్మ పీఠకాన్ని రచించారు.

● నాలుగో సంగీతి :-

 • సంవత్సరం :- క్రీ.శ. 1వ శతాబ్దం
 • ప్రాంతం :- కుందల వనం (కాశ్మీర్)
 • రాజు :- కనిష్కుడు
 • అధ్యక్షుడు :- వసుమిత్రుడు
 • ప్రాధాన్యత :- బౌద్ధ మతం మహయాన, హీనయాన శాఖలుగా విడిపోయింది.

★ జైన సంగీతులు :-

● మొదటి సంగీతి :-

 • సంవత్సరం :- క్రీ.పూ. 3వ శతాబ్దం
 • ప్రాంతం :- పాటలీ పుత్రం
 • రాజు :- చంద్రగుప్త మౌర్యుడు
 • అధ్యక్షుడు :- బద్రబాహుడు, స్థూల భద్రుడు
 • ప్రాధాన్యత :- జైన బోధనలను 12 అంగాలుగా విభజించడం జరిగింది. దిగంబర, శ్వేతాంబరులుగా విడిపోయారు.

● రెండవ సంగీతి :-

 • సంవత్సరం :- క్రీ.శ. 512
 • ప్రాంతం :- వల్లభి (గుజరాత్)
 • రాజు :- —–
 • అధ్యక్షుడు :- దేవర దిక్షమ (శ్రమణుడు)
 • ప్రాధాన్యత :- అంగాలను అర్ధమగాది బాషలో రాసుకున్నారు. 12 అంగాలు, ఉపాంగాల సంకలనం పూర్తి అయింది. గంధర్వ అనే పవిత్ర గ్రంధాలు క్రమానుసారంగా రాసుకున్నారు. శిల్ప కళను అభివృద్ధి చేశారు.