తెలంగాణ బతుకు పండుగ బత్కమ్మ – అస్నాల శ్రీనివాస్

“బతుకమ్మ బ్రతుకుగుమ్మడి పూలు పూయగా బ్రతుకు,తంగెడి పసిడి చిందగా బ్రతుకుగునుగు తురాయి కులుకగ బ్రతుకుకట్ల నీలిమల చిమ్మగా బ్రతుకు ” అని ప్రజా కవి కాళోజితెలంగాణ వారసత్వ సంపద బతుకమ్మ పండుగ విశిష్టతను తెలియచేశారు.సృష్టిలో ప్రతి జీవిది బ్రతుకు పోరాటమే. బ్రతుకుతో …

తెలంగాణ బతుకు పండుగ బత్కమ్మ – అస్నాల శ్రీనివాస్ Read More