ఇంటర్ అన్ని సబ్జెక్టుల అన్ని డిజిటల్ తరగతులు డీడీ యాదగరిలో

BIKKI NEWS ; ఇంటర్ అన్ని సబ్జెక్టుల అన్ని డిజిటల్ తరగతులు డీడీ యాదగరిలో. INTERMEDIATE ONLINE CLASSES IN DD YADAGIRI

ALL SUBJECTS DIGITAL CLASSES
INTER GENERAL

FIRST & SECOND YEAR

ALL SUBJECTS DIGITAL CLASSES
INTER VOCATIONAL

FIRST & SECOND YEAR

URDU MEDIUM INTER ALL DIGITAL CLASSES
FIRST YEAR
SECOND YEAR