ఇంటర్ అన్ని సబ్జెక్టుల అన్ని డిజిటల్ తరగతులు డీడీ యాదగరిలో

ALL SUBJECTS DIGITAL CLASSES

INTER GENERAL

FIRST & SECOND YEAR

ALL SUBJECTS DIGITAL CLASSES

INTER VOCATIONAL

FIRST & SECOND YEAR

URDU MEDIUM INTER ALL DIGITAL CLASSES

FIRST YEAR

SECOND YEAR