వొకేషనల్ బ్రిడ్జి కోర్స్ మోడల్ పేపర్లు – IPE – 2022

BIOLOGICAL SCIENCE – II (BG)

BIOLOGICAL SCIENCE – I (BG)

PHYSICAL SCIENCE – II (BG)

PHYSICAL SCIENCE – I (BG)

MATHS – II (BG)

MATHS – I (BG)