ఇంటర్ వొకేషనల్ అన్ని సబ్జెక్టుల మోడల్ పేపర్లు – IPE 2022

ACP – I :: P1 P2 P3

ACP – II :: P1 P2 P3

AET – I :: P1 P2 P3

AET – II :: P1 P2 P3

AT – I :: P1 P2 P3

AT – II :: P1 P2 P3

CGA I :: P1 P2 P3

CGA – II :: P1 P2 P3

CGT – I ::. P1 P2 P3

CGT – II :: P1 P2 P3

CS – I ::. P1 P2 P3

CS – II ::. P1 P2 P3

CT – I ::. P1. P2. P3

CT- II ::. P1. P2 P3

ECT- I ::. P1 P2. P3

ECT- II ::. P1 P2. P3

ET- I ::. P1 P2. P3

ET- II ::. P1 P2. P3

FISHERIES – I :: P1 P2 P3

FISHERIES – II :: P1 P2. P3

GFC – I :: P1

GFC – II :: P2

INSURANCE – I :: P1 P2 P3

INSURANCE – II :: P1 P2 P3

LMDT – I : P1 P2 P3

LMDT – II : P1 P2 P3

MT – I :-. P1 P2 P3

MT – II :: P1 P2 P3

MLT – I :: P1 P2 P3

MLT – II :: P1 P2 P3

MPHW – I :: P1 P2 P3

MPHW – II :: P1 P2 P3

OA – II ::

PHARMA – I :: P1 P2. P3

PHARMA – II :: P1 P2. P3

PHYSIO – I :: P1 P2 P3

PHYSIO – II :: P1 P2 P3

PSTT – I :: P1 P2. P3

PSTT – II :: P1 P2 P3

RM – I :: P1 P2. P3

RM – II :: P1 P2. P3

SERI – I :: P1 P2 P3

SERI – II :: P1 P2. P3

SHORT HAND – 1

SHORT HAND – II

T HM – I:: P1 P2 P3

T HM – II :: P1 P2 P3

VOC – I (ENG) (OLD)

VOC – I (ENG )(NEW)

VOC- II (ENG )

BRIDGE COURSE MODEL PAPERS