జూలై – 15 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTRIC CHARGES & FIELDS – 1

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – ELECTRO CHEMISTRY & CHEMICAL KINETICS – 2

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS – 12

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 12

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – CARDIAC CYLCLE – 4

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(EM&T/M) – FINANCIAL MARKET – 2

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II – REMIDIES FOR POPULATION EXPLOSION – 3

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – భారత రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలు

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (TM)- POST KAKATIYAS – 3

5:00pm to 5:30pm – SANSKRIT – II – SOMADATTA CHARITRAM

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – II – SOLUTIONS – 3

Follow Us @