జూలై – 09 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – RAY OPTICS – 5

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – SOLUTIONS – 3

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS – 8

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 8

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – MECHANISM OF BREATHING

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(E/M) – DEPRECIATION – 9

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II – (TM) – ECONOMIC GROWTH & ECONOMIC DEVELOPMENT – 8

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM) – SALIENT FEATURES OF INDIA CONSTITUTION – 8

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II – POST SATHAVAHANAS – 2

5:00pm to 5:30pm – SANSKRIT – II – RUBAYAAT

5:30pm to 6:00pm – ZOOLOGY (U/M) – II – BREATHING & EXCHANGING OF GASES

Follow Us @