ఈ రోజు (26-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల తరగతులు

TODAY (26-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – EVS –
ఇంట్లో, బడిలో ఎం జరగాలి.?

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – EVS –
భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతి

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – MATHS (E/M) – PROBABILITY

◆ 12:00 – 12:30
9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – జంతువుల వర్గీకరణ – 2

◆ 12:30 – 01:00
10th CLASS – గణితం –
అంతమయ్యె మరియు అంతంకాని దశాంశాలం మరియు కరణీయ సంఖ్యలు

Follow Us @