ఈ రోజు (23-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (23-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – గణితం
క్యాలెండర్

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – గణితం
గోల్కొండకు విహర యాత్ర

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – MATHS (E/M)
PROGRESSIONS – 2

◆ 12:00 – 12:30
9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం
శక్తి నిత్యత్వ నియమం

◆ 12:30 – 01:00
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం
హర్దిక వలయం

Follow Us @