ఈ రోజు (22-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (22-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – TELUGU
మహత్ముడు – 3

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – EVS
బాలల హక్కులు

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – BIOLOGY (E/M)
HERIDATARY & EVOLUTION – 03

◆ 12:00 – 12:20
9th CLASS – గణితం
జ్యామితియ మూలాలు

◆ 12:20 – 12:40
10th CLASS – గణితం
రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాలు

◆ 12:40 – 01:00
8th CLASS – గణితం
నిష్పత్తి – అనుపాతం – బహుళ నిష్పత్తి

Follow Us @