ఈ రోజు (24-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (24-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – EVS
ఇలా ప్రయాణం చేయవచ్చా.!

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – తెలుగు
వృధా చేయం -2

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – BIOLOGY(E/M) – HEREDITY & EVOLUTION – 4

◆ 12:00 – 12:30
9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – మొక్కల వర్గీకరణ – వృక్ష రాజ్యం

◆ 12:30 – 01:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం –
విద్యుత్ నిరోధం ప్రభావితం చేయు అంశాలు

Follow Us @