మార్చి 21, 2022 ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానాలు : live*

SECOND YEAR

7:00 – 7:30am – MATHS – 2A imp. Questions for ipe2022

7:30 – 8:00am – PHYSICS – imp. Questions for ipe2022

8:00 – 8:30am – COMMERCE – THE ENTERPRENURSHIP

8:30 – 9:00am – ENGLISH – THE AWAKENING

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ACCOUNTANCY – (TM) – imp. Questions for ipe2022.

5:30 – 6:00pm – HISTORY – SHIVAJI

6:00 – 6:30pm – ENGLISH – STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1A – PRODUCT OF VECTOR ( Imp. Questions for ipe2022)

7:00 – 7:30pm – PHYSICS – THERMODYNAMICS

7:30 – 8:00pm – BOTANY – imp. Questions for ipe 2022

8:00 – 8:30pm – STRESS MANAGEMENT – THE HELP LINE

Follow Us @