ఈ రోజు (25-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (25-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 9

8:30 – 9:00am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 10

9:00 – 9:30am PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

9:30 – 10:00am PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 3

10:00 – 10:30 AM – ENGLISH 1st Year – TRANSFORMATION OF SENTENCES, ACTIVE VOICE & PASSIVE VOICE

3:00 -3:30pm ECONOMICS (T/M) 1st Year – FUNCTION OF COMMERCIAL BANK – 1

3:30 – 4:00 pm ECONOMICS (T/M) 1st Year – FUNCTION OF COMMERCIAL BANK – 2

4:00 – 4:30 pm TELUGU 1st Year – TELANGANA JAATIYAALU

4:30 – 5:00 pm HINDI 1st Year – DAAN – BAL

5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – MARKET ANALYSIS

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – MARKET ANALYSIS

Follow Us @