ఈ రోజు (19-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (19-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – JUNCTION DIADOE (PRACTICALS) -9

8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – JUNCTION DIADOE (PRACTICALS) – 10

9:00 – 9:30am ACCOUNTANCY-2nd Year – Important Questions for IPE -3

9:30 – 10:00am ACCOUNTANCY-2nd Year – Important Questions for IPE -4

10:00 – 10:30am MATHS – 2A – 2nd Year – Important Questions for IPE – 7

3:00 -3:30pm ZOOLOGY – 2nd YEAR – BLOOD FLUIDS & CIRCULATION – 4

3:30 – 4:00 pm ZOOLOGY (U/M) – 2nd Year – APPLIED BIOLOGY – 5

4:00 – 4:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATION OF TELANGANA ECONOMY – 1

4:30 – 5:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATION OF TELANGANA ECONOMY – 2

5:00 – 5:30 pm SANSKRIT – 2nd Year – NRUSIMHA AAVIR BHAVAHA – 6

5:30 – 6:00 pm SANSKRIT- 2nd Year – VRUKSHA RAKSHIKA PITAMAHI – 5

Follow Us @