ఈ రోజు (27-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (27-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 11

● 8:30 – 9:00am MATHS -1B – 1st Year – APPLICATIONS OF DERIVATIVES – 6

● 9:00 – 9:30am CIVICS (T/M) – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

● 9:30 – 10:00am ENGLISH – 1st Year – DIRECT SPEECH &
INDIRECT SPEECH -3

● 10:00 – 10:30 AM – ENGLISH 1st Year – DEGREES OF COMPARISON & QUESTION TAGS – 4

● 3:00 -3:30pm ARABIC – 1st Year – MASCULINE & FEMININE – 6

● 3:30 – 4:00 pm ARABIC – 1st Year – THE BOOK

● 4:00 – 4:30 pm CIVICS (E/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

● 4:30 – 5:00 pm HISTORY 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

● 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – MARKET ANALYSIS – 3

● 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – MARKET ANALYSIS – 4

Follow Us @