ఈ రోజు (26-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (26-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – METER BRIDGE (practical) – 1

◆ 8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – METER BRIDGE (practical) – 2

◆ 9:00 – 9:30am ENGLISH – 2nd Year – IDIOMS & PHRASES

◆ 9:30 – 10:00am PHYSICS – 2nd Year – BOYLES LAW & FORCE CONSTANT OF A STRING

◆ 10:00 – 10:30am MATHS 2A – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -8

◆ 3:00 -3:30pm BOTANY – 2nd YEAR – PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE – 6

◆ 3:30 – 4:00 pm BOTANY – 2nd YEAR – PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE – 7

◆ 4:00 – 4:30 pm CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 16

◆ 4:30 – 5:00 pm CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 17

◆ 5:00 – 5:30 pm ACCOUNTANCY (T/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -09

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF TELANGANA ECONOMY – 6

Follow Us @