ఈ రోజు (24-03-21) డీడీ. యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (24-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – MAGNETIC LINES OF FORCE – 1

8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – MAGNETIC LINES OF FORCE – 2

9:00 – 9:30am PHYSICS – 2nd Year – HOW TO GET FULL MARKS IN PHYSICS PRACTI AL

9:30 – 10:00am CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -14

10:00 – 10:30am CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -15

3:00 -3:30pm ZOOLOGY (U/M) – 2nd YEAR – APPLIED BIOLOGY – 6

3:30 – 4:00 pm ECONOMICS – (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATION OF TELANGANA ECONOMY – 4

4:00 – 4:30 pm ECONOMICS
(U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATION OF TELANGANA ECONOMY – 5

4:30 – 5:00 pm HISTORY (U/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -06

5:00 – 5:30 pm ACCOUNTANCY (T/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -06

5:30 – 6:00 pm ACCOUNTANCY (T/M) – 2nd Year -IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -07

Follow Us @