మార్చి 17, 2022 ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానాలు live*

SECOND YEAR

7:00 – 7:30am – MATHS – 2B imp. Questions for ipe2022

7:30 – 8:00am – ZOOLOGY – GENETICS

8:00 – 8:30am – HISTORY – imp. Questions for ipe2022

8:30 – 9:00am – SANSKRIT – SAMAS

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ECONOMICS – THEORY OF DISTRIBUTION

5:30 – 6:00pm – CIVICS -TYPES OF DEMOCRACY

6:00 – 6:30pm – HINDI – PARYAY SHABDH

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1B – LIMITS & CONTINUTY

7:00 – 7:30pm – CHEMISTRY – S BLOCK ELEMENTS

7:30 – 8:00pm – ZOOLOGY – imp. Questions for ipe 2022

8:00 – 8:30pm – MATHS – 1B – THE STRAIGHT LINE

Follow Us @