08/02/2022న T SAT VIDYA లో ఇంటర్ విద్య తరగతులు

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2A (COMPLEX NUMBERS)

7.30 – 8.00am – PHYSICS – (SEMI CONDUCTOR ELECTRONICS)

8.00 – 8.30am – ECONOMICS – (TM) (INDUSTRIAL SECTOR)

8.30 – 9.00am – TELUGU – (సృజన శీలత)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ACCOUNTANCY – (FINAL ACCOUNTS)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (FIROZ SHA TUGHLAQ)

6.00 – 6.30pm – ARABIC – (DEMONSTRATIVE PRONOUN)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1A (TRIGONOMETRY)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (OSCOLATIONS)

7.30 – 8.00pm – BOTANY – (CELL STRUCTURE AND ITS FUNCTION )

8.00 – 8.30pm – ZOOLOGY – (ANIMAL DIVERSITY)

Follow Us @