02-07-2021 న డీడీ యాదగిరి లో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am – PHYSICS – WAVES – 2

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY – SOLID STATE – 2

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS -2

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES -2

10:00am to 10:30am – BOTANY – PHOTO SYNTHESIS IN HIGHER PLANTS – 2

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (E/M) – DEPRECIATION – 2

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (EM& TM) – ECONOMIC GROWTH & ECONOMIC DEVELOPMENT – 2

4:00pm to 4:30pm – CIVICS – (EM& TM) – INDIAN NATIONAL MOVEMENT – 2

4:30pm to 5:00pm – HISTORY (T/M) – SATHAVAHANA DYNASITY – 2

5:00pm to 5:30pm – URDU – WAHED JAMA & SABEQE LAHEQE

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – SOLID STATE – 2

Follow Us @