భారతదేశం జాతీయ చిహ్నాలు – పూర్తి విశ్లేషణ

★ భారతదేశ జాతీయ చిహ్నం :- లయన్ క్యాపిటల్ (సారసాద్ లోని అశోకుని ధర్మస్థూపం పై ఉండే సింహాలు) అశోకుని స్థూపం పై 4 సింహలు ఉంటాయి. మూడు సింహాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. పీఠం మధ్య భాగంలో ధర్మచక్రం ఉంటుంది. ధర్మ …

భారతదేశం జాతీయ చిహ్నాలు – పూర్తి విశ్లేషణ Read More