అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా అతని జీవన గమనంపై మునిస్వామి వ్యాసం

అస్పృశ్యుల అశ్రు జలమున్హస్తంబుచేత తుడవంగ అవతరించేనాస్వస్థంబు నిచ్చు సురపతీమస్తకంబందుండే అంబేద్కర్ నిత్యం గదరా… నిన్నునువ్వు విశ్వసించు , ధర్మం మన పక్షాన ఉండగా యుద్ధంలో ఓటమి అన్నది కల్ల , మన పోరాటం భౌతిక పరమైనదో , సామాజిక పర మైనదో …

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా అతని జీవన గమనంపై మునిస్వామి వ్యాసం Read More