పర్యావరణ సంబంధిత దినోత్సవాలు

హైదరాబాద్ (డిసెంబర్ – 13) : పర్యావరణ పరిరక్షణకు వివిధ దినోత్సవాలను (environmental calendar) సంవత్సరం లో జరుపుకుంటారు…. పోటీ పరీక్షల నేపథ్యంలో దినోత్సవాలను సులభంగా గుర్తుంచుకోవడానికి మీ కోసం..

పర్యావరణ సంబంధిత దినోత్సవాలు Read More