అంధత్వాన్ని ఓడించి ఆన్లైన్ బోధనలో ముందున్న అనిల్ రెడ్డి విజయ గాధ…

శారీరక వైకల్యాన్ని శరీరానికే పరిమితం చేసి మనసుకు రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరే దివ్యాంగులు ఎందరో… అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా ఉన్నా మానసికంగా బలహీనులై కృంగి కృశించి పోయో వారెందరో ఉన్న ఈ లోకంలో మానసిక బలంతో పుట్టుకతో వచ్చిన అంధత్వాన్ని జయించి …

అంధత్వాన్ని ఓడించి ఆన్లైన్ బోధనలో ముందున్న అనిల్ రెడ్డి విజయ గాధ… Read More