వివిధ పదార్థాలు : వాటి PH విలువలు

పదార్థం PH – విలువ మూత్రం 4.8 నుండి7.5 జీర్ణాశయ HCl 3 5 లాలాజలం 6.8 నుండి7.4 బత్తాయి 3.5 పైత్యరసం 6.8 సోడా 5.5 ద్రాక్ష 3.2 ఆమ్ల వర్షాలు 2.4 నిమ్మ 2 నుండి 3 రక్తం …

వివిధ పదార్థాలు : వాటి PH విలువలు Read More