జూలై – 23 – 2021న డీడీ యాదగిరి, T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3rd,4th & 5th – కొలతలు 11:00am to 11:30am MATHS – LEVEL – III ; 8th & 9th – LINES & …

Read More

జూలై – 16 – 2021న పాఠశాల విద్య (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

జూలై – 16 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు జూలై – 16 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

Read More