బ్రిటిష్ పాలనలో చేయబడ్డ చట్టాలు

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కింద మరియు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం కింద చేయబడ్డ చట్టాలు వరుస క్రమంలో… రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ – 1773 2) పిట్స్ ఇండియా చట్టం – 1784 3) చార్టర్ చట్టం – 1793 4) చార్టర్ చట్టం …

బ్రిటిష్ పాలనలో చేయబడ్డ చట్టాలు Read More