నూతన సిలబస్ ప్రకారం తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ల 70% సిలబస్

తెలుగు – II (30%) తెలుగు – II (70%) ENGLISH – I (30%) (GEN) ENGLISH – I (70%) (GEN) ENGLISH – I (30%) (VOC) ENGLISH – I (70%) (VOC) ఇప్పుడు BIKKK …

నూతన సిలబస్ ప్రకారం తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ల 70% సిలబస్ Read More