టోక్యో పారాలంపిక్స్ లో అవని లేఖరా కు స్వర్ణ పథకం

టోక్యో పారాలంపిక్స్ 2020 లో భారత్ కు 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైపిల్ షూటింగ్ విభాగంలో అవని లేఖరా స్వర్ణ పథకం గెలుచుకుంది. ఈ రోజుజరిగిన పైనల్ లో అవని లేఖరా 249.6 స్కోర్ తో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పి బంగారు …

టోక్యో పారాలంపిక్స్ లో అవని లేఖరా కు స్వర్ణ పథకం Read More