ఇంటర్ అన్ని సబ్జెక్టుల డిజిటల్ తరగతులు డీడీ యాదగిరిలో

INTER FIRST YEAR – DD YADAGIRI TOTAL DIGITAL CLASSES

SUBJECT WISE PLAY LIST OF TOTAL DIGITAL CLASSES

◆ TELUGU – I

◆ HINDI – I

◆ SANSKRIT – I

◆ ARABIC – I

◆ ENGLISH – I

◆ MATHS – 1A

◆ MATHS – 1B

◆ BOTANY – I

◆ ZOOLOGY – I

◆ PHYSICS – I

◆ CHEMISTRY – I

◆ CIVICS – I

◆ HISTORY – I

◆ ECONOMICS – I

◆ COMMERCE – I

◆ ACCOUNTANCY – I

డీడీ యాదగిరిలో ఇంటర్ వొకేషనల్ అన్ని సబ్జెక్టుల డిజిటల్ తరగతుల కోసం క్లిక్ చేయండి

INTER SECOND YEAR – DD YADAGIRI TOTAL DIGITAL CLASSES

SUBJECT WISE PLAY LIST OF TOTAL DIGITAL CLASSES

◆ TELUGU – II

◆ HINDI – II

◆ SANSKRIT – II

◆ ARABIC – II

◆ ENGLISH – II

◆ MATHS – 2A

◆ MATHS – 2B

◆ BOTANY – II

◆ ZOOLOGY – II

◆ PHYSICS – II

◆ CHEMISTRY – II

◆ CIVICS – II

◆ HISTORY – II

◆ ECONOMICS – II

◆ COMMERCE – II

◆ ACCOUNTANCY – II

URDU MEDIUM

SUBJECT WISE PLAY LIST OF TOTAL DIGITAL CLASSES

ALL SUBJECTS URDU MEDIUM – I

ALL SUBJECTS URDU MEDIUM – II

Follow Us @