సబ్జెక్టు వారీగా ఇంటర్మీడియట్ 70% సిలబస్

SECOND YEAR

CHEMISTRY – II

PHYSICS – II

MATHS – 2A

MATHS – 2B

ZOOLOGY – II

BOTANY – II

ACCOUNTANCY & COMMERCE – II

ECONOMICS – II

CIVICS – II

HISTORY – II

GEOGRAPHY – II

TELUGU – II

ENGLISH – II

HINDI – II

URDU – II

ARABIC – II

SANSKRIT – II

FIRST YEAR

CHEMISTRY – I

PHYSICS – I

MATHS – 1A

MATHS – 1B

ZOOLOGY – I

BOTANY – I

ACCOUNTANCY & COMMERCE – I

ECONOMICS – I

CIVICS – I

HISTORY – I

GEOGRAPHY – I

TELUGU – I

ENGLISH – I

HINDI – I

URDU – I

ARABIC – I

SANSKRIT – I

Follow Us @