ఆగస్టు – 21 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am PHYSICS (U/M) -II – WAVES – 03

8:30am to 9:00am – MATHS(UM) 2A – COMPLEX NUMBERS – 01

9:00am to 9:30am – ZOOLOGY (U/M) – II – EXCRETORY SYSTEM IN HUMAN BEING

9:30am to 10:00am – COMMERCE (U/M) – II – DEPRECIATION – 03

10:00am to 10:30am – CIVICS -II (EM/TM) – LEGISLATIVE ASSEMBLY – 05

Follow Us @