ఆగస్టు – 28 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am CHEMISTRY (UM ) -II – ELECTRO CHEMISTRY- 01

8:30am to 9:00am – MATHS – 2A (U/M) – COMPLEX NUMBERS- 02

9:00am to 9:30am – ZOOLOGY – II (UM) – NEUROL CONTROLE & COORDINATION

9:30am to 10:00am – COMMERCE (UM) – II – DEPRECIATION – 03

10:00pm to 10:30pm – HISTORY -II (EM/TM) – WOMEN ROLE IN HYDERABAD MOVEMENT – 04

Follow Us @