ఆగస్టు – 24 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am CHEMISTRY (EM & TM ) -II – BIO MOLECULES – 02

8:30am to 9:00am – MATHS – 2A – PERMUTATION & COMBINATION – 07

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENITICS – 10

9:30am to 10:00am – ECONOMICS (TM) – II – వ్యవసాయ రంగం, భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ పై హరితవిప్లవ ప్రభావం.

10:00pm to 10:30pm – HISTORY -II (EM/TM) – FREEDOM MOVEMENT IN HYDERABAD

Follow Us @