ఆగస్టు – 18 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 08

8:30am to 9:00am – MATHS(TM/EM) 2A – PERMUTATION & COMBINATION – 04

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENETICS – 07

9:30am to 10:00am – COMMERCE (EM/TM) – II – ENTREPRENEURSHIP – 06

10:00pm to 10:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – COUNCIL OF MINISTERS IN THE STATE

Follow Us @