ఆగస్టు – 17 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:CHEMISTRY -II – ALKYL HALIDES & HALO ARENES

8:30am to 9:00am – MATHS(TM/EM) 2A – PERMUTATION COMBINATION – 03

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENETICS – 06

9:30am to 10:00am – COMMERCE (EM/TM) – II – ENTREPRENEURSHIP – 05

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II (EM) – CHIEF MINISTER

Follow Us @