ఆగస్టు – 26 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am CHEMISTRY (EM & TM ) -II – BIO MOLECULES – 04

8:30am to 9:00am – MATHS – 2A – PERMUTATION & COMBINATION – 09

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENITICS – 12

9:30am to 10:00am – ECONOMICS (TM) – II – వ్యవసాయ రంగం, భూసంస్కరణలు అమలులో వైఫల్యాలకు గల కారణాలు

10:00pm to 10:30pm – HISTORY -II (EM/TM) – NATIONALIST AWAKING IN HYDERABAD – 03

Follow Us @