ఆగస్టు – 25 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am CHEMISTRY (EM & TM ) -II – BIO MOLECULES – 03

8:30am to 9:00am – MATHS – 2A – PERMUTATION & COMBINATION – 08

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENITICS – 11

9:30am to 10:00am – ECONOMICS (TM) – II – వ్యవసాయ రంగం – వ్యవసాయ పరపతి ఆధారాలు

10:00pm to 10:30pm – HISTORY -II (EM/TM) – REBELION BY THE AURANGABAD CONTIGENT FORCE

Follow Us @