ఆగస్టు – 19 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am PHYSICS -II – ELECTRO MAGNATIC WAVES

8:30am to 9:00am – MATHS(TM/EM) 2A – PERMUTATION COMBINATION – 05

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENETICS – 08

9:30am to 10:00am – ECONOMICS (TM) – II – వ్యవసాయ రంగం, అంతర్జాతీయ వర్తకం, వ్యవసాయ రంగం– ఎగుమతులు

10:00pm to 10:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – POWERS FUNCTIONS OF STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY

Follow Us @