జూలై – 14 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – WAVE OPTICS – 2

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – ELECTRO CHEMISTRY & CHEMICAL KINETICS

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS – 11

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 11

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – STRUCTURE OF HUMAN HEART – 3

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(E/M) – FINANCE MARKET – 1

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II – (TM) – CAUSES & REMEDIES FOT POPULATION EXPLOSION IN INDIA – 2

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – SALIENT FEATURES OF INDIA CONSTITUTION – 11

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (TM)- POST KAKATIYA – 2

5:00pm to 5:30pm – HINDI- PATRA LEKHAN

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – II – SOLUTIONS – 2

Follow Us @