జూలై – 29 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am తెలుగు – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – పదాలు చదవడం, వ్రాయడం

11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8th & 9th – సమతల పటాల వైశాల్యాలు & చుట్టుకోలతలు

11:30am to 12:00pm జీవ శాస్త్రం – LEVEL – IV ; 10th – ఆహరోత్పత్తి – కాలుష్యం

12:00pm to 12:00pm PHYSICS (EM) – LEVEL – IV ; 10th – PREPARATION OF GROUPED FREQUENCY DISTRIBUTION TABLES (BASIC IDEAS)

జూలై – 29 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @