జూలై – 27 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – కాలం & ద్రవ్యం

11:00am to 11:30am MATHS – LEVEL – III ; 8th & 9th – AREA, PERIMETER OF 2D SHAPES

11:30am to 12:00pm భౌతిక శాస్త్రం (EM) – LEVEL – IV ; 10th -పరమాణులు & అణువులు

12:00pm to 12:00pm BIOLOGY – LEVEL – IV ; 10th – FOOD PRODUCTEN & POLLUTION

జూలై – 27 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @