ఆగస్టు – 04 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – గణితం – ఏ వైపు నుండి ఎలా కనిపిస్తాయి

11:00 am to 11:30am – 5th Class – ENGLISH – Pre Reading – Let’s be a friends The best of Friends

11:30am to 12:00pm – 10th Class – MATHS – REAL NUMBERS. EUCLID DIVISION LEMMA

12:00pm to 12:30pm – 9th CLASS – గణితం – వాస్తవ సంఖ్యల పరిచయం

12:30pm to 01:00pm – 8th CLASS – PHYSICS – FORCE CONTACT & NON CONTACT FORCE

ఆగస్టు – 04 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @