ఆగస్టు – 26 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – ENGLISH – B. READING – TALKING TRAIN

11:00am to 11:30am – 4th Class – తెలుగు – తెలంగాణ వైభవం – గేయం – 03

11:30am to 11:55am – 10th Class – భౌతిక శాస్త్రం – రసాయన సమీకరణాలు – 1, రసాయన సమీకరణాలను తుల్యం చేయుట

11:55am to 12:16pm – 9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – వృక్ష కణజాలాలు, విభాజ్య కణజాలం, త్వచ కణజాలం

12:16pm to 12:38pm – 8th CLASS – BIOLOGY – CELL – THE BASIC UNIT OF LIFE – 02

12:37pm to 1:00pm – 9th CLASS – ENGLISH – GAMES & SPORTS – FACE SHEET

ఆగస్టు – 26 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @