ఆగస్టు – 03 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – తెలుగు – వాన దేవుడా – గేయం – 1

11:00 am to 11:30am – 4th Class – గణితం
– త్రిమితీయ వస్తువులు – అంచులు, మూలాలు

11:30am to 12:00pm – 10th Class – గణితం – వాస్తవ సంఖ్యలు – యూక్లిడ్ భాగహర న్యాయం

12:00pm to 12:30pm – 9th CLASS – BIOLOGY – CELL – ITS STRUCTURE & ITS FUNCTION

12:30pm to 01:00pm – 8th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – బలం రకాలు – క్షేత్ర బలాలు

ఆగస్టు – 03 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @