ఆగస్టు – 05 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – EVS – జంతువులు – మన అవసరం, మచ్చిక, గొర్రెలు నా ఆస్తి, గొర్రెల పెంపకం

11:00 am to 11:30am – 4th Class – ENGLISH – Pre Reading Activities – EKALAVYA

11:30am to 12:00pm – 10th Class – గణితం – వాస్తవ సంఖ్యలు, అంకగణిత ప్రాథమిక సిద్ధాంతం – అనువర్తనాలు

12:10pm to 12:250lpm – 8th CLASS – జీవశాస్త్రము – విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏమిటి.?

12:25pm to 01:00pm – 9th CLASS – PHYSICS – MATTER AROUND US

ఆగస్టు – 05 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @