ఆగస్టు – 25 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – తెలుగు – మన జెండా గేయం – 03

11:00am to 11:30am – 4th Class – EVS – రకరకాల జంతువులు వాటి అవయవ నిర్మాణాలు, జంతువుల వర్గీకరణ, ఉపయోగాలు

11:30am to 11:57am – 10th Class – PHYSICS – REFLECTION OF LIGHT AT CURVED SURFACES MIRROR FORMULA & SIGN CONVECTION

11:57am to 12:27pm- 9th CLASS – గణితం – హరాలను అకరణీయం చేయడం

12:27pm to 1:00pm – 8th CLASS – MATHS – LINEAR EQUATION IN ONE VARIABLE

ఆగస్టు – 25 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @